Normal Rakamların Roma Rakamları Karşılıkları:


Bir 1 = I
İki 2 = II
Üç 3 = III
Dört 4 = IV
Beş 5 = V
Altı 6 = VI
Yedi 7 = VII
Sekiz 8 = VIII
Dokuz 9 = IX
On 10 = X

On Bir 11 = XI
On İki 12 = XII
On Üç 13 = XIII
On Dört 14 = XIV
On Beş 15 = XV
On Altı 16 = XVI
On Yedi 17 = XVII
On Sekiz 18 = XVIII
On Dokuz 19 = XIX
Yirmi 20 = XX

Yirmi Bir 21 = XXI
Yirmi İki 22 = XXII
Yirmi Üç 23 = XXIII
Yirmi Dört 24 = XXIV
Yirmi Beş 25 = XXV
Yirmi Altı 26 = XXVI
Yirmi Yedi 27 = XXVII
Yirmi Sekiz 28 = XXVIII
Yirmi Dokuz 29 = XXIX
Otuz 30 = XXX

Otuz Bir 31 = XXXI
Otuz İki 32 = XXXII
Otuz Üç 33 = XXXIII
Otuz Dört 34 = XXXIV
Otuz Beş 35 = XXXV
Otuz Altı 36 = XXXVI
Otuz Yedi 37 = XXXVII
Otuz Sekiz 38 = XXXVIII
Otuz Dokuz 39 = XXXIX
Kırk 40 = XL

Kırk Bir 41 = XLI
Kırk İki 42 = XLII
Kırk Üç 43 = XLIII
Kırk Dört 44 = XLIV
Kırk Beş 45 = XLV
Kırk Altı 46 = XLVI
Kırk Yedi 47 = XLVII
Kırk Sekiz 48 = XLVIII
Kırk Dokuz 49 = XLIX
Elli 50 = L

Elli Bir 51 = LI
Elli İki 52 = LII
Elli Üç 53 = LIII
Elli Dört 54 = LIV
Elli Beş 55 = LV
Elli Altı 56 = LVI
Elli Yedi 57 = LVII
Elli Sekiz 58 = LVIII
Elli Dokuz 59 = LIX
Altmış 60 = LX

Altmış Bir 61 = LXI
Altmış İki 62 = LXII
Altmış Üç 63 = LXIII
Altmış Dört 64 = LXIV
Altmış Beş 65 = LXV
Altmış Altı 66 = LXVI
Altmış Yedi 67 = LXVII
Altmış Sekiz 68 = LXVIII
Altmış Dokuz 69 = LXIX
Yetmiş 70 = LXX

Yetmiş Bir 71 = LXXI
Yetmiş İki 72 = LXXII
Yetmiş Üç 73 = LXXIII
Yetmiş Dört 74 = LXXIV
Yetmiş Beş 75 = LXXV
Yetmiş Altı 76 = LXXVI
Yetmiş Yedi 77 = LXXVII
Yetmiş Sekiz 78 = LXXVIII
Yetmiş Dokuz 79 = LXXIX
Seksen 80 = LXXX

Seksen Bir 81 = LXXXI
Seksen İki 82 = LXXXII
Seksen Üç 83 = LXXXIII
Seksen Dört 84 = LXXXIV
Seksen Beş 85 = LXXXV
Seksen Altı 86 = LXXXVI
Seksen Yedi 87 = LXXXVII
Seksen Sekiz 88 = LXXXIII
Seksen Dokuz 89 = LXXXIX
Doksan 90 = XC

Doksan Bir 91 = XCI
Doksan İki 92 = XCII
Doksan Üç 93 = XCIII
Doksan Dört 94 = XCIV
Doksan Beş 95 = XCV
Doksan Altı 96 = XCVI
Doksan Yedi 97 = XCVII
Doksan Sekiz 98 = XCVIII
Doksan Dokuz 99 = XCIX
YÜZ    100 = C